Gratis levering
vanaf €120

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van onze activiteiten, nieuwe producten en promotiesSchrijf je in

Algemene voorwaarden

1. Toepassing
Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur of overeenkomst tussen Corrective Cosmetics Belgium BV (Steenweg 3 unit 3307, Berbroek 3540 – BTW BE0423058867) en haar klant . Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, hebben de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst voorrang. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

2. Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, offertes en contractvoorstellen van Corrective Cosmetics Belgium BV zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Tussen Corrective Cosmetics Belgium BV en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van een orderbevestiging ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Corrective Cosmetics Belgium BV de ondertekening van een schriftelijke overeenkomst.

2.2. Corrective Cosmetics Belgium BV verkoopt uitsluitend aan niet-consumenten. De Klant erkent en bevestigt dat hij uitsluitend producten aankoopt voor professionele doeleinden en niet voor privégebruik en dat hij zich niet kan beroepen op de regelgeving ter bescherming van consumenten.

3. Prijs en betaling

3.1 De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging of in de door Corrective Cosmetics Belgium BV gehanteerde prijslijsten zoals die van toepassing zijn van tijd tot tijd. Tenzij anders vermeld, zijn deze prijzen exclusief BTW.

3.2 Bij bestellingen van apparatuur en meubilair dient op het ogenblik van de orderbevestiging een voorschot van minimum 25% van het totaalfactuurbedrag (exclusief BTW) (met een minimum van 250 EUR) te worden betaald. Annulering van een bestelling is enkel mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Corrective Cosmetics Belgium BV. Ingeval van een door Corrective Cosmetics Belgium BV toegestane annulering van een bestelling door de Klant, wordt het voorschot niet gecrediteerd (ongeacht de hoogte van het voorschot). Speciaal op vraag van de Klant bestelde producten en goederen kunnen niet worden geannuleerd en worden integraal aan de Klant aangerekend.

3.3 Behoudens afwijkende bepaling in de orderbevestiging/overeenkomst of op de factuur, is de factuur van Corrective Cosmetics Belgium BV contant betaalbaar bij de levering. Facturen dienen te worden geprotesteerd binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op.

3.4 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de Klant in geval van niet-tijdige betaling van een factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 125€, onverminderd het recht van Corrective Cosmetics Belgium BV om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle invorderingskosten zijn ten laste van de Klant. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag is Corrective Cosmetics Belgium BV, zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding, tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur, en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur.
 
4. Levering, transport, risico- en eigendomsoverdracht

4.1 De leveringstermijnen worden door Corrective Cosmetics Belgium BV enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Corrective Cosmetics Belgium BV niet. Eventuele overschrijdingen van deze termijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.

4.2 Bestellingen worden in principe gratis geleverd met een transportfirma vanaf een aankoopbedrag van 120 EUR (exclusief BTW). Bij bestellingen met een waarde van minder dan 120 EUR (exclusief BTW), wordt een bijkomende toeslag (voor transport, administratie en milieu) van 6,95 EUR aangerekend. Corrective Cosmetics Belgium BV behoudt zich te allen tijde en om welke reden dan ook het recht voor om eenzijdig te beslissen om de goederen zelf bij de Klant af te leveren. In dat geval verbindt de Klant zich ertoe om iemand ter beschikking te stellen om Corrective Cosmetics Belgium BV te helpen bij het lossen. In dat geval wordt een transportkost van 75 EUR aan de Klant aangerekend. Groter meubilair en bepaalde apparatuur wordt standaard door Corrective Cosmetics Belgium BV zelf afgeleverd.  Bestellingen onder de 50 euro dienen steeds afgehaald te worden in  onze showroom.
,
4.3 Corrective Cosmetics Belgium BV behoudt zich het recht voor om te leveren onder rembours of contante betaling. Levering onder rembours of contante betaling is standaard onder meer in geval van gebrek aan afname door de Klant gedurende de afgelopen 10 maanden, betalingsachterstand, (verwachte) kredietwaardigheid of solvabiliteitsproblemen en wanbetaling door de Klant in het verleden, leveringen van meer dan 500 EUR, leveringen van elektrische apparatuur (met stekker) en meubilair. Bij verzendingen onder rembours behoudt Corrective Cosmetics Belgium BV zich het recht voor om 6,95 EUR (excl. BTW) rembourstoeslag aan te rekenen.

4.4 Indien een bestelling niet compleet kan worden verzonden aan de Klant, vermeldt Corrective Cosmetics Belgium BV bij de hoofdlevering de producten die ontbreken. Automatische nazending van de ontbrekende producten dient door de Klant te worden aangevraagd. De nazending wordt zo spoedig als mogelijk na binnenkomst van de ontbrekende goederen aan de Klant verzonden. Nazendingen van 195 EUR en meer (exclusief BTW) zijn gratis. Voor nazendingen van minder dan 195 EUR (excl. BTW) wordt een verzendingskost van 6,95 EUR aangerekend.

4.5 Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, geschiedt de levering op de maatschappelijke zetel van de Klant tot direct achter de eerste deur op de begane grond. De Klant verbindt er zich toe om de goederen in ontvangst te nemen en daartoe de vereiste ruimte vrij te maken.

4.6 De Klant is verplicht om de bestelde producten op de vooropgestelde leveringsdata (of enige andere datum die door Corrective Cosmetics Belgium BV aan de Klant werd meegedeeld) in ontvangst te nemen. De Klant ondertekent bij inontvangstname de leveringsbon met vermelding van zijn naam en “voor ontvangst goederen”. Indien de producten op het moment van de levering niet door de Klant in ontvangst worden genomen, is Corrective Cosmetics Belgium BV gerechtigd om de producten voor rekening en risico en op kosten van de Klant op te slaan. Deze bewarende maatregel schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op.

4.7 De verkochte producten blijven eigendom van Corrective Cosmetics Belgium BV tot op de volledige betaling van de factuur (incl. kosten en intresten). Niettemin zullen de risico’s van verlies of vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen door de Klant vanaf de orderbevestiging. 

4.8 Onverminderd artikel 3.2 geschieden retourzendingen op kosten van de Klant en worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande uitdrukkelijk toestemming van Corrective Cosmetics Belgium BV. Ongefrankeerde retourzendingen worden altijd door Corrective Cosmetics Belgium BV geweigerd.

5. Controle en klachten

5.1 Op alle leveringen van Corrective Cosmetics Belgium BV zijn de Service & Garantievoorwaarden van toepassing, zoals vermeld op de website https://www.kindex.be en verkrijgbaar op aanvraag.

5.2. De Klant verbindt zich ertoe om de verkochte goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Onverminderd de toepassing van de Service & Garantievoorwaarden van Corrective Cosmetics Belgium BV, dienen eventuele zichtbare gebreken betreffen de geleverde goederen binnen een termijn van twee (2) dagen na de levering schriftelijk aan Corrective Cosmetics Belgium BV te worden gemeld. Protest na het verstrijken van deze termijn wordt niet meer in aanmerking genomen door Corrective Cosmetics Belgium BV. Bij aanvaarding van een geldig protest, zal Corrective Cosmetics Belgium BV de geleverde goederen terugnemen en gratis opnieuw leveren, repareren of crediteren onder aftrek van 15% van de netto-factuurwaarde. Corrective Cosmetics Belgium BV is in geen enkel geval gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.

5.3 Voor de door Corrective Cosmetics Belgium BV geleverde producten is de duur en de omvang van de waarborg van Corrective Cosmetics Belgium BV steeds beperkt tot de waarborg die wordt toegekend door de producent / leverancier van Corrective Cosmetics Belgium BV van de desbetreffende producten (‘back-to-back’) zoals uitdrukkelijk vermeld op de factuur, op voorwaarde dat de richtlijnen vermeld in de “Service en Garantievoorwaarden” vermeld op de website strikt door de Klant worden nageleefd De waarborg van Corrective Cosmetics Belgium BV voor niet-conforme producten bestaat enkel uit de creditering van (een deel van) de desbetreffende factuur. De toepassing van de waarborg kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Corrective Cosmetics Belgium BV (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, opzettelijke of zware fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Corrective Cosmetics Belgium BV niet aansprakelijk.Corrective Cosmetics Belgium BV kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door verkeerd of onrechtmatig gebruik van een product door de Klant. Ingeval Corrective Cosmetics Belgium BV aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Corrective Cosmetics Belgium BV steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Corrective Cosmetics Belgium BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Corrective Cosmetics Belgium BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

6.2 Corrective Cosmetics Belgium BV is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht (met inbegrip van doch niet uitsluitend vertragingen te wijten aan Corrective Cosmetics Belgium BV leveranciers, opdrachtgevers en onderaannemers). Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Corrective Cosmetics Belgium BV opgeschort. Overmacht in hoofde van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Terugroeping

Op eerste verzoek van Corrective Cosmetics Belgium BV verbindt de Klant er zich toe om producten die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft of waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren op eigen kosten en binnen een door Corrective Cosmetics Belgium BV te bepalen termijn uit de markt te nemen (terugroeping). De compensatie van Corrective Cosmetics Belgium BV aan de Klant voor de terugroeping van producten bestaat enkel uit de creditering van (een deel van) de desbetreffende factuur. De terugroeping van producten kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding door Corrective Cosmetics Belgium BV.

8. Ontbinding

Corrective Cosmetics Belgium BV heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;  bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement;  in geval van een gerechtelijke reorganisatie in de zin van de Wet van 31 januari 2009 door de Klant, indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 15 dagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen;  bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant. In geval van ontbinding behoudt Corrective Cosmetics Belgium BV zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden alle vorderingen van Corrective Cosmetics Belgium BV op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2 Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Leuven.

10. Herroeping

De klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de leveringsdatum van het product of producten om zonder redenen het product of de producten terug te sturen.
 
De klant dient schriftelijk melding te maken van de herroeping en dit door het “formulier voor herroeping” in te vullen of door een andere ondubbelzinnige verklaring af te geven (per mail of schrijven) waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.
 
De klant mag het product of de producten pas retour zenden wanneer hij/zij schriftelijk melding heeft gemaakt van het recht van herroeping.
 
De klant dient met de volgende punten rekening te houden:
 
- de kosten voor de retour zijn altijd ten laste van de klant.
- de kosten die paypal aanrekend voor betalingen via hen, worden in mindering gebracht.
- de kosten van verzending  zijn eveneens ten laste van de klant en worden niet terugbetaald
 
Het product of de producten dienen opgestuurd te worden naar: Corrective Cosmetics Belgium BV Steenweg 3 unit 3307, Berbroek 3540 (Belgiƫ)
 
De retourzendingen zijn steeds op risico van de klant. Zoekgeraakte of beschadigde goederen van retourgezonden producten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
 
- het product en/of de producten moeten volledig zijn inclusief toebehoren, gebruiksaanwijzingen, e.d.
- het product dient in zijn oorspronkelijke verpakkingen teruggezonden te worden.
- het product of producten mag (mogen) nog niet gebruikt zijn.
- vuile producten worden niet aanvaard.
- gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten worden nooit teruggenomen.
 
Als de retourzending niet voldoet aan deze voorwaarden dan komen deze niet in aanmerking om terugbetaald te worden.
 
 
 
FORMULIER VOOR HERROEPING:
 
De klant kan het formulier terugvinden:
 
b) Via het formulier op uw bevestigingsmail van uw bestelling
 
De ondernemer deelt de klant onverwijld de bevestiging van de ontvangst van de herroeping.
 
TERUGSTORTINGSTERMIJN:
 
De terugbetaling zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het “formulier voor herroeping” geschieden. Het bedrag wordt terug gestort inclusief de initiële leveringskost. Indien de retourzending pas NA 14 dagen, na de invulling van het "formulier voor herroeping" in het bezit is van de ondernemer, dan heeft de ondernemer nog 14 dagen extra de tijd om het bedrag terug te storten.
 

Bij een retournering wordt de initiële leveringskost niet terugbetaald. UW AANKOOP
IS GEWAARBORGD

Consumenten en gegevensbescherming
Retourrecht van 14 dagen
Veilige betaling met SSL verbinding